Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

ПОЛОЖЕННЯ
про технічний комітет стандартизації ТК 311
 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві»

1. Загальні положення

1.1    Технічний комітет стандартизації 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування  у будівництві» (далі – ТК 311) створено наказом Мінрегіону України від 11.01.2012 № 18. «Про створення технічного комітету з стандартизації «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві» з урахуванням принципу представництва усіх зацікавлених сторін.

1.2        Голова ТК 311 – Віктор Лясковський, зам. директора з наукової роботи  Науково–виробничої фірми «Інпроект» тел. (044) 220-01-15), факс: (044) 219-01-00, e-mail work@inproekt.kiev.ua;

заступник голови ТК 311 – Сергій Лясковський, начальник відділу експертизи Науково–виробничої фірми «Інпроект» тел.: (044) 220-01-15),   факс: (044) 219-01-00, e-mail: work@inproekt.kiev.ua;

        відповідальний секретар ТК 311 - Валерія Гончаренко, начальник відділу обслуговування, технічної підтримки і реалізації комп’ютерної програми Науково–виробничої фірми «Інпроект» тел./факс (044) 220-01-20, e-mail: work@inproekt.kiev.ua;

        Організаційне забезпечення діяльності ТК 311 покладається на його секретаріат. Здійснення функцій секретаріату ТК311 покладено на ТОВ «Науково-виробнича фірма « Інпроект», що є юридичною особою.

Юридична адреса: бул. Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133;

Фактична адреса: вул. Горького, 172, м. Київ, 03680;

тел./факс (044) 220-01-15;

e-mail: work@inproekt.kiev.ua;

1.3   ТК 311 діє на підставі Положення про технічний комітет стандартизації 311 (далі - Положення про ТК 311), розробленого відповідно до вимог ДСТУ 1.14:2015 «Національна стандартизація. Процедури створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації» (далі - ДСТУ 1.14).

1.4 ТК 311 є формою співробітництва заінтересованих юридичних і фізичних осіб з метою організації й виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначеній сфері діяльності та за закріпленими об'єктами стандартизації.

1.5   ТК 311 не має статусу юридичної особи і в своїй діяльності користується майном «Науково-виробничої фірми «Інпроект».

1.6  ТК 311 може мати власний бланк з необхідними реквізитами.

1.7  ТК 311 не має на меті одержання прибутку від своєї діяльності.

1.8  Під час виконання робіт, пов'язаних з інформацією, що містить державну таємницю та є власністю держави, посадові особи, які входять до складу ТК 311, повинні дотримуватись вимог  чинного законодавства України щодо захисту державної таємниці.

2. Повноваження ТК 311

2.1 До повноважень ТК 311 належать:

а)      участь у роботі відповідних ТК міжнародних і регіональних організацій стандартизації відповідно до положень цих організацій;

б)   розроблення і погодження проектів національних нормативних документів (далі - НД) згідно з ДСТУ 1.2:2015 «Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації» (далі - ДСТУ 1.2) та ДСТУ 1.7:2015 (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ) «Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів» (далі - ДСТУ 1.7) іпроектів стандартів підприємств, установ  та організацій;

в) участь у формуванні Програми робіт з національної стандартизації згідно з ДСТУ 1.8:2015 «Національна стандартизація. Правила розроблення програми робіт з національної стандартизації» (далі - ДСТУ 1.8);

г) формування Програми роботи ТК 311;

д) перевірка і перегляд національних НД, розробниками яких є ТК 311, згідно з ДСТУ 1.2;

е) погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних НД згідно з ДСТУ 1.2;

ж)   надання роз'яснень щодо положень національних НД, об'єкти стандартизації яких належать до сфери діяльності ТК 311 і розроблялись за участю ТК 311;

2.2 ТК 311 має право:

а) створювати та вести фонди НД для інформаційного забезпечення своєї діяльності;

б) надавати науково-методичну і консультативну допомогу іншим суб'єктам стандартизації, користувачам національних НД та споживачам НД, які розроблялись за участю ТК311;

в) організовувати та проводити семінари, науково-практичні конференції тощо;

г)  видавати і розповсюджувати власні інформаційні матеріали та документи, що стосуються його діяльності;

д) запитувати й одержувати в установленому порядку від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, інших центральних органів виконавчої влади та національного органу стандартизації (далі - HOC)
інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього повноважень;

е) співпрацювати в суміжних сферах діяльності з іншими ТК;

ж)  співпрацювати з фізичними та юридичними особами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності для виконання покладених на нього повноважень;

з)  отримувати консультативну допомогу провідних науковців та фахівців.

3. Умови членства в ТК 311

3.1 До роботи в ТК 311 залучають уповноважених представників органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевогосамоврядування, суб'єктів господарювання та їх громадських об'єднань, організацій роботодавців та їх об'єднань, наукових установ та навчальних закладів, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів), інших громадських об'єднань, професійних спілок, провідних науковців і фахівців.

Членство в ТК 311 є добровільним.

Кількість членів ТК 311 не може бути менше ніж п'ять.

3.2 Члени ТК 311 у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері стандартизації, наказами HOC, Положенням про ТК 311, національними НД, що стосуються діяльності ТК 311, керівними та настановчими, документами міжнародних і регіональних організацій стандартизації.

3.3 Членство в ТК 311 може бути колективне або індивідуальне.

Колективні члени беруть участь у роботі ТК 311 через своїх уповноважених представників, які діють від їх імені.

Індивідуальними членами ТК 311 можуть бути провідні науковці та фахівці, які бажають брати участь у роботі ТК 311 та які діють від свого імені.

Організація, яка має на меті стати колективним членом ТК 311, подає заяву, в якій зазначає, що вона має на меті брати участь у роботі ТК 311, а також зазначає ім'я, прізвище, посаду особи, яку уповноважено брати участь у роботі ТК 311.

Індивідуальний член, який має на меті стати членом ТК 311, подає заяву, в якій зазначає, що має на меті брати участь у роботі ТК 311, а також зазначає своє ім'я, прізвище, місце роботи та посаду (у разі наявності) й термін, до якого він передбачає брати участь у роботі ТК 311.

3.4 Рішення щодо прийняття нового члена до складу ТК 311 ухвалюють члени ТК 311 голосуванням.

Якщо у ТК 311 досягнуто консенсус щодо прийняття нового колективного або індивідуального члена до складу ТК 311, ТК 311 надсилає інформацію про прийняте рішення НОС для видання відповідного наказу.

Якщо у ТК 311 не досягнуто консенсусу щодо прийняття нового колективного або індивідуального члена до складу ТК 311, ТК 311 надсилає лист про прийняте рішення заявнику з відповідним обґрунтуванням.

3.5   Дострокове припинення повноважень члена ТК 311 здійснюють:

а) відповідно до заяви колективного члена ТК 311 про складання своїх повноважень або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним обов'язків членів ТК 311;

б) відповідно до заяви індивідуального члена ТК 311;

в)  якщо уповноважений представник колективного члена ТК 311 або індивідуальний член ТК 311 протягом половини строку, на який їх уповноважено, або впродовж одного року з дня їх останнього виконання повноважень члена ТК не виконують повноважень, визначених для члена ТК 311.

Якщо член ТК 311 подав заяви відповідно до а) та б) цього пункту щодо небажання подальшої роботи в ТК 311, секретаріат ТК 311 оформлює відповідне рішення та повідомляє НОС про зміни у складі ТК 311 для видання відповідного наказу HOC.

Якщо колективний або індивідуальний член ТК 311 не виконує своїх повноважень відповідно до в) цього пункту, рішення щодо виключення члена зі складу ТК 311 приймають члени ТК 311 голосуванням.

Якщо ТК 311 досягнуто консенсус щодо виключення члена ТК 311 зі складу ТК 311, ТК 311 надсилає інформацію про прийняте рішення колективному та індивідуальному члену ТК 311, якого виключено зі складу ТК 311, та НОС для видання відповідного наказу HOC.

Член ТК 311, якого виключено зі складу ТК 311, який висловив у подальшому бажання брати участь у роботі ТК 311, може подати заяву щодо членства відповідно до п. 3.6.

3.6   Про зміни, що відбуваються у складі ТК 311, які стосуються колективних та індивідуальних членів, ТК 311 повідомляє НОС. Про зміни, що відбуваються у складі ТК 311, які стосуються уповноважених представників колективних членів ТК 311, ТК 311 повідомляє НОС.

3.7  Члени ТК 311повинні:

а) належно виконувати свої повноваження;

б) брати активну участь у роботі ТК 311 і його засіданнях;

в)  голосувати в установлені строки стосовно всіх питань, які передано на голосування;

г)  своєчасно повідомляти голові ТК 311 про зміни умов і порядку своєї роботи в ТК 311.

3.8 Члени ТК 311 мають право:

а) одержувати всю необхідну інформацію для роботи, що стосується діяльності ТК 311;

б) за погодженням з головою ТК 311 друкувати результати досліджень,виконаних у межах діяльності ТК 311;

в)  за дорученням голови ТК 311 представляти інтереси ТК 311 в інших ТК та організаціях;

г)  надавати пропозиції щодо нових тем до Програми робіт ТК 311;

д) вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності ТК 311 й усунення недоліків у його роботі, а також вимагати їх розгляду;

е)  надавати пропозиції щодо зміни організаційної структури ТК 311 (створення нових підкомітетів (далі - ПК) і робочих груп (далі - РГ)), зміни голови, заступника голови та відповідального секретаря ТК 311, приймати нових та виключати членів  ТК 311;

ж) вийти зі складу ТК 311.

3.9  Допускають членство одного й того самого члена ТК 311 в інших технічних комітетів стандартизації (далі – ТК).

Допускають членство одного й того самого уповноваженого представника колективного члена ТК 311 в інших ТК.

3.12 Члени ТК 311 не мають права передавати свої повноваження іншим особам.

4. Повноваження голови та заступника голови ТК 311

4.1   Голову та заступника голови ТК 311 обирають за пропозицією членів ТК 311 на засіданні ТК 311 голосуванням на період не більше ніж п'ять років.

4.2    Кожне наступне подовження терміну виконання обов'язків голови та заступника голови ТК 311 однією і тією самою особою може бути запропоновано членами ТК 311 на строк не більше ніж два роки.

4.3   Голова ТК 311 розробляє технічну політику діяльності ТК 311 відповідно до мети й завдань стандартизації у визначеній сфері діяльності та відповідає за загальне керування ТК 311, беручи до уваги всі ПК та РГ, створені у складі ТК 311. Голова ТК 311:

а) організовує роботу ТК 311 та приймає необхідні рішення щодо діяльності ТК 311;

б) координує діяльність членів ТК 311 та розподіляє між ними обов'язки;

в)  дає настанови відповідальному секретарю ТК 311 стосовно виконання його обов'язків;

г)  скликає засідання ТК 311 та головує на них, затверджує порядок денний засідань ТК 311, проводить засідання ТК 311 та забезпечує висловлення всіх поглядів;

д) організовує підготовку документів і матеріалів щодо діяльності ТК311 для розгляду HOC, керівною радою HOC тощо;

е) затверджує Програму роботи та План робіт ТК 311 на відповідний рік;

ж) погоджує технічні завдання на розроблення проектів національних НД, візує остаточні редакції проектів національних ПД, розроблених ТК 311;

и) підписує всі листи ТК 311, протоколи засідань, резолюції, звіти про результати голосування членів ТК 311, а також інші документи, створені під час діяльності ТК 311;

к) розглядає звіти ПК та РГ;

л) забезпечує дотримання членами ТК 311 вимог законодавства, нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації та HOC, що регулюють відносини у сфері стандартизації, Положення про ТК 311, національних НД, що стосуються діяльності ТК 311, інших встановлених правил діяльності у сфері стандартизації;

м) контролює виконання членами ТК 311 їх обов'язків;

н) залучає експертів і фахівців з інших організацій для роботи в ТК 311;

п) через секретаріат ТК 311 надає консультації заінтересованим
сторонам стосовно питань, пов'язаних з діяльністю ТК 311.

4.4 Заступник голови ТК 311 виконує делеговані головою ТК 311 функції, а також функції голови ТК311 за його відсутності.

4.5  Відповідальний секретар ТК 311 повідомляє членам ТК 311 за шість місяців про сплив терміну повноважень голови ТК 311 та/або заступника голови ТК 311.

Члени ТК 311 надають пропозиції протягом трьох місяців з дня повідомлення.

Кандидатури на ці посади обирають з-поміж претендентів на засіданні ТК 311.

Не пізніше ніж за один місяць до спливу повноважень голови та/або заступника голови ТК 311має бути скликано й проведено засідання ТК 311 з метою обрання голови та/або заступника голови ТК 311 або продовження терміну виконання ними обов'язків.

4.6   Дострокове припинення повноважень голови та/або заступника голови ТК 311 здійснюють:

а) відповідно до заяви голови та заступника голови ТК 311 про складання своїх повноважень або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ними обов'язків;

б) за пропозицією членів ТК 311.

4.7 Якщо ТК 311 досягнуто консенсус щодо зміни голови та/або заступника голови, ТК 311 повідомляє НОС про зміни, для видання відповідного наказу HOC.

5. Повноваження відповідального секретаря ТК 311

5.1 Відповідального секретаря ТК 311 обирають за пропозицією членів ТК 311 на засіданні ТК 311 голосуванням.

Відповідальний секретар ТК 311 організовує проведення робіт ТК 311, керує технічними й адміністративними функціями секретаріату ТК 311.

Відповідальний секретар ТК 311:

а) веде діловодство ТК 311;

б) готує проведення засідань ТК 311, складає проекти планів проведення засідань ТК 311, порядків денних проведення засідань ТК 311, протоколів ТК 311 та резолюцій ТК 311;

в)  повідомляє членам ТК 311 про дату, час, місце проведення засідань та їх порядок денний і забезпечує їх необхідними документами та іншою інформацією з питань, внесених до порядку денного засідань ТК 311;

г)  готує проекти планів голосування ТК 311, бюлетені для голосування, розповсюджує їх, аналізує заповнені членами ТК 311 бюлетені для голосування, рахує результати голосування, складає звіти про результати голосування;

д) оформлює документи, прийняті (розглянуті) ТК 311;

е) забезпечує зберігання протоколів засідань ТК 311, бюлетенів для голосування ТК 311 і кореспонденції;

ж) готує проект Положення ТК 311 та зміни до нього;

и) відвідує засідання ПК, РГ, які вимагають його присутності;

к) залучає до роботи членів ТК 311, складає та веде перелік членів ТК 311(колективних членів ТК 311, їх уповноважених представників та індивідуальних членів ТК 311), нагадує членам ТК 311 про сплив терміну членства та необхідність брати активну участь у роботі ТК 311.

5.2 Дострокове припинення повноважень відповідального секретаря ТК 311 здійснюється:

а) відповідно до заяви відповідального секретаря ТК 311 про складання своїх повноважень або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним обов'язків;

б) за пропозицією членів ТК 311.

У разі, якщо ТК 311 має намір запропонувати обрання нового відповідального секретаря ТК 311, секретаріат ТК 311 повідомляє про це членам ТК 311.

Члени ТК 311 надають пропозиції протягом двох місяців з дня повідомлення.

Кандидатуру на цю посаду обирають з-поміж претендентів на засіданні ТК 311.

Не пізніше ніж через три місяці після повідомлення про наміри обрання нового відповідального секретаря ТК 311 має бути проведено засідання ТК 311.

5.3 ТК 311 повідомляє НОС про зміну відповідального секретаря ТК 311 для видання відповідного наказу HOC.

6. Повноваження секретаріату ТК 311

6.1 Організаційне забезпечення діяльності ТК 311 здійснює його секретаріат.

6.2 Секретаріат ТК 311 повинен використовувати в повному обсязі свій
потенціал, технічні та адміністративні засоби для забезпечення швидкого й
успішного виконання поставлених ТК 311 завдань.

6.3 Секретаріат ТК 311 повинен бути забезпечений засобами для оброблення текстів проектів НД, подання їх у друкованому та електронному вигляді для будь-якого іншого відтворення, підготовлення відповідних технічних рисунків, ілюстрацій, таблиць тощо, а також відповідними засобами зв'язку (телефоном, факсом, електронною поштою, доступом до мережі INTERNET тощо).

6.4   Секретаріат ТК 311:

а) координує роботу ТК 311 та ПК і РГ, що належать до складу ТК 311;

б) готує проекти Програми та Плану робіт ТК 311 на відповідний рік і контролює їх виконання;

в)  керує всіма темами, які внесено до Робочої програми та Плану робіт ТК 311 на відповідний рік (також за дотримання встановленого терміну розроблення проектів національних НД);

г)  готує план перевірки НД;

д)  готує проекти НД ТК 311 та проекти НД, які перебувають на опрацюванні в ТК 311, до розповсюдження для розгляду їх членами ТК 311, розповсюджує їх та опрацьовує отримані коментарі;

е) веде листування з членами ТК 311 організаціями та заінтересованими сторонами;

ж) готує та надає на розгляд до HOC щорічний звіт про роботу ТК 311;

и) повідомляє голові ТК 311 про активність членів ТК 311, особливо якщо член ТК 311 протягом певного часу не був активним (не брав участі поспіль у двох засіданнях, не надсилав ніякої кореспонденції, не проголосував стосовно питань, запропонованих на голосуваннях у межах роботи ТК 311);

к) здійснює реєстрацію й облік документів;

л) підтримує зв'язок з іншими ТК та організаціями, членами ТК 311 стосовно діяльності ТК 311.

7. Умови проведення засідань ТК 311 та голосування

7.1    Організаційною формою роботи ТК 311 є засідання, які проводять у разі необхідності.

Засідання ТК 311 мають проводитися лише тоді, коли потрібно обговорення важливих питань щодо діяльності ТК 311, які неможливо вирішити інакше.

Засідання ТК 311 скликають з метою досягнення певної згоди стосовно пунктів порядку денного та забезпечення розуміння між членами ТК 311.

7.2   Засідання ТК 311 обов'язково скликають у разі розгляду питань щодо:

а)  обрання кандидатур на посаду та зміни голови ТК 311, заступника голови ТК 311 та відповідального секретаря ТК 311;

б) зміни організації, яка виконує функції секретаріату ТК 311;

в)  розгляду проекту національного НД у разі, якщо ТК 311 не досягнуто консенсусу за результатами голосування;

г)  зміни структури ТК 311 та його сфери діяльності, внесення змін до Положення про ТК 311;

д) проведення підсумків діяльності ТК 311 і планування робіт;

е) за пропозицією HOC.

7.3   Відповідальний секретар ТК 311 після консультації з головою ТК 311 складає програму засідань ТК 311 на мінімальний період один рік, враховуючи робочу програму ТК 311.

Члени ТК 311 мають право надавати пропозиції щодо програми засідань ТК 311 упродовж року та порядку денного засідання ТК 311 не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня його проведення.

7.4   Час і місце проведення засідань узгоджують між собою голова ТК 311 та секретаріат ТК 311.

7.5 Не пізніше ніж за сім робочих днів до дня проведення засідання ТК 311 відповідальний секретар ТК 311 повідомляє про це кожному членові ТК 311. Повідомлення повинно містити інформацію про дату, час, місцепроведення засідання ТК 311 та його порядок денний. До повідомлення додають матеріали, необхідні членам ТК 311 для підготовки до участі в засіданні ТК 311.

7.6 Документи, які готують і розповсюджують до початку засідання ТК 311:

а) проект порядку денного;

б) інші документи (пропозиції, коментарі, зводи коментарів тощо), що стосуються порядку денного.

Документи, які готують і розповсюджують під час засідання:

а) кожну із запропонованих резолюцій, прийнятих під час засідання ТК 311;

б) протоколи (за необхідності).

Рішення ТК 311 оформлюють протоколом ТК 311.

Після кожного засідання ТК 311 відповідальний секретар ТК 311 готує, оформлює та розповсюджує протокол ТК 311, який має як додаток повний текст усіх прийнятих протягом засідання ТК 311 резолюцій.

У разі незгоди з прийнятим рішенням член ТК 311 може висловити окрему думку, яку вносять до протоколу.

Відповідальний секретар ТК 311 за необхідності готує витяг з протоколу, який містить окремі питання, розглянуті на засіданні ТК 311. Витяг з протоколу має бути завірено підписом голови ТК 311 і відповідального секретаря ТК 311.

Засідання ТК 311 вважають правомочним, якщо загальна кількість присутніх членів ТК 311 не менше ніж 2/3 колективних та індивідуальних членів ТК 311.

Про неможливість участі в засіданні член ТК 311повинен повідомити голові ТК 311 не пізніше ніж за два робочих дні до дня проведення засідання.

Засідання ТК 311 веде голова ТК 311, а в разі його відсутності — за його дорученням заступник голови ТК 311.

Рішення ТК 311 вважають прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 2/3 членів ТК 311, присутніх на засіданні. Колективні  члени ТК, яки беруть участь у роботі ТК через своїх представників.

7.7 У разі розгляду на засіданні ТК 311 питання обрання кандидатур на посаду голови ТК 311, заступника голови ТК 311, якщо відсутні на засіданні ТК 311 голова та заступник голови ТК 311, обирається головуючий засідання ТК 311 з членів ТК 311.

Не допустимо обирати головуючим на засіданні ТК 311 члена ТК 311, який є претендентом на посаду голови ТК 311 або заступника голови ТК 311.

7.8 Позачергове засідання ТК 311 може бути скликано за пропозицією голови ТК 311 або за пропозицією не менше ніж половини членів ТК 311.

Позачергове засідання ТК 311 скликають не пізніше ніж через десять робочих днів після дня надходження відповідальному секретарю ТК 311 відповідної письмової пропозиції.

Пропозиція щодо скликання позачергового засідання ТК 311 повинна бути підписана особою(-ами), яка(і) її подає(-ють).

У пропозиції зазначають:

—   прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи (осіб), яка(і) її вносить (-ять);

—    обґрунтування необхідності скликання позачергового засідання ТК 311;

—   питання, запропоноване(і) для розгляду на позачерговому засіданні.

7.9 Секретаріат ТК 311 має докладати зусиль, щоб уникнути скасування чи перенесення засідання, якщо його вже скликано. Якщо порядок денний та основні документи не розповсюджено протягом визначеного періоду, голова ТК 311 має право скасувати засідання ТК 311.

7.10 На засідання ТК 311 за дорученням голови можна запрошувати інших осіб у разі необхідності надання коментарів і пояснень щодо питань порядку денного.

7.11 У процедурі голосування з будь-якого питання щодо технічної діяльності ТК 311беруть участь тільки члени ТК 311.

7.12 Прийнятними є такі види голосування:

а) безпосереднє на засіданні ТК 311, яке здійснюється відкрито через вставання, підняття руки, та закрито (тайно) через бюлетень;

б) за допомогою листування через засоби поштового (через листи) або електронного зв'язку (через електронну пошту) (далі — листування).

7.13 Вид голосування визначає секретаріат ТК 311 за погодженням з головою ТК 311 безпосередньо перед початком процедури голосування.

7.14 Члени ТК 311 голосують так: «за», «проти», «утримався».

7.15 Під час голосування за допомогою листування:

а) позитивну відповідь «за» можна супроводжувати редакторськими чи технічними коментарями;

б) якщо член ТК 311 вважає, що пропозицію не можна прийняти, він голосує «проти» та надає свої коментарі;

в)  голосів «утримався» та «проти», які не пояснено, не враховують під час підрахування.

7.16 Секретаріат ТК 311 готує необхідні матеріали, які є предметом голосування.

Якщо передбачено голосування за допомогою листування, секретаріат розповсюджує необхідні матеріали з зазначенням терміну прийняття голосів.

Про результати голосування секретаріат ТК 311 складає звіт та повідомляє голові ТК 311 і членам ТК 311.

7.17 Члени ТК 311 обов'язково голосують стосовно пропозицій щодо:

а) створення ПК;

б) нової сфери діяльності та об'єктів стандартизації ТК 311;

в)  змін структури ТК 311;

г)  припинення діяльності ТК 311 та/або ПК;

д) кандидатур на посади голови ТК 311, заступника голови ТК 311, відповідального секретаря ТК 311;

е) організації, яку вповноважено на здійснення функцій секретаріату ТК 311;

ж) прийняття нових членів ТК 311;

з)  пропозицій, які передбачено внести до Програми робіт ТК 311 та Програми робіт з національної стандартизації;

и) проектів національних НД;

к) скасування національних НД;

л) відновлення дії національних НД.

7.18 Підстави для визнання бюлетеня для голосування недійсним:

а) враховують тільки голоси за бюлетенями, за якими залишено тільки один голос за можливими варіантами голосування. Бюлетені для голосування, які заповнені з порушенням цієї вимоги, вважають недійсними;

б)  якщо питання містить більше ніж одне формулювання та варіант відповіді «за» залишено більше ніж в одному із запропонованих формулювань, такий бюлетень вважають недійсним;

в)  якщо бюлетень не підписано чи він не дає можливості ідентифікувати члена ТК 311, який проголосував, такий бюлетень вважають недійсним;

г)  якщо під час підрахунку голосів отримано два чи більше бюлетенів одного члена ТК 311, в яких за одним і тим самим питанням залишено різні варіанти голосування, всі такі бюлетені вважають недійсними.

8. Структура ТК 311

8.1 У структурі ТК 311 можна створювати ПК для певної частини робіт за визначеними об'єктами стандартизації (сферами діяльності), закріпленими за ТК 311 з відповідним розподілом меж компетенції між ПК.

8.2  Пропозиції щодо створення ПК у діючому ТК 311 надають члени ТК 311.

8.3  Секретаріат ТК 311 готує пропозиції щодо створення ПК та розповсюджує їх для голосування між членами ТК 311.

8.4  Назву та сферу діяльності ПК визначає ТК 311.

8.5  Голову ПК обирають на засіданні ТК за пропозицією членів ПК.

8.6  Голова ПК виконує свої повноваження для певної частини робіт за визначеними об'єктами стандартизації (сферами діяльності), закріпленими за ТК 311 з відповідним розподілом меж компетенції між ПК.

8.7 ТК 311 може створювати у своєму складі постійні або тимчасові РГ, до роботи в яких залучають експертів зі складу провідних
спеціалістів і вчених, що об'єднуються для виконання спеціальних завдань та визначаються членами ТК 311. РГ створюється також для розгляду питань пов’язаних з погодженням проектів національних стандартів, стандартів підприємств, установ та організацій, їх перевіркою (лист від 17.01.2015 №7/15-425 Мінрегіону України), переглядом та наданням пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних НД.

     Засідання РГ вважають правомочним, якщо кількість присутніх членів РГ більше половини від загальної кількості членів включених до РГ.
Рішення РГ вважають прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 2/3 членів РГ, присутніх на засіданні.

8.8 ТК 311 приймає рішення про максимальну кількість експертів РГ ТК 311, яких залучають для роботи від одного колективного члена ТК 311.

Структуру та склад РГ ТК 311 ухвалює голова ТК 311 .

Голова ТК 311 після прийняття рішення про створення РГ ТК 311 призначає члена ТК 311, який організовує скликання та перше засідання РГ.

Призначений член ТК 311 інформує інших членів ТК 311 про прийняття рішення щодо створення РГ з метою надання пропозицій щодо призначення експертів РГ.

8.9  РГ ТК 311 нумерують у порядку послідовності їх створення.

8.10 Члени ТК 311 інформують призначеного члена ТК 311 про членів РГ ТК 311 (ім'я, прізвище, адреси, номери телефонів та факсів, адреси електронної пошти тощо).

8.11 Експерти РГ повинні підтримувати зв'язок з членами та організаціями, що належать до складу ТК 311, для інформування їх про хід роботи.

8.12  Кандидатуру керівника РГ ТК 311 ухвалюють члени РГ ТК 311 зі складу членів РГ ТК 311 та погоджують з головою ТК 311.

8.13. Керівник РГ ТК 311 керує роботою РГ ТК 311 і безпосередньо бере участь у виконанні завдань РГ ТК 311.

8.14  Після завершення виконання завдання (на стадії голосування щодо проекту НД) РГ ТК 311 розпускають. Керівник проекту продовжує виконувати роль консультанта до остаточного завершення завдання (до завершення стадії опублікування проекту НД).

8.15  РГ ТК 311 звітує голові ТК 311 про виконання поставлених завдань.

8.16 Зміна структури ТК 311 Зміну структури ТК 311 здійснюють згідно з вимогами ДСТУ 1.14.

8.16.1 Функції оргкомітету виконує діючий ТК 311

8.16.2 ТК 311 готує пропозиції щодо нової сфери технічної діяльності та надає їх на розгляд HOC.

9. Порядок звітування ТК 311

9.1 ТК 311 подає HOC такі звітні матеріали:

а) двічі на рік (до 1 червня та 1 грудня поточного року) звіт про стан виконання робіт, внесених до Програми робіт з національної стандартизації, згідно з ДСТУ 1.8;

б) двічі на рік (до 15 лютого та 15 червня поточного року) звіт про виконання плану перевірки національних НД відповідно до 7.3 ДСТУ 1.2;

в)  за запитом HOC інформацію щодо моніторингу діяльності ТК 311 відповідно до цього стандарту;

г)  щороку до 25 грудня щорічний звіт стосовно своєї діяльності.

9.2 Щорічний звіт повинен містити таке:

а) номер ТК 311;

б) назву ТК 311

в)  номер, дату, назву наказу щодо створення ТК 311;

г)  ім'я, прізвище, посаду, адресу, телефон, факс, e-mail голови ТК 311;

д) ім'я, прізвище, посаду, адресу, телефон, факс, e-mail заступників голови ТК 311;

е) ім'я, прізвище, посаду, адресу, телефон, факс, e-mail відповідального секретаря ТК 311;

ж) назву (повну та скорочену), адресу, телефон, факс, e-mail, веб-сайт організації, що виконує функції секретаріату ТК 311;

и) структуру ТК 311, назву ПК/РГ ТК 311, назву (повну та скорочену), адресу, телефон, факс, e-mail, веб-сайт організації, що виконує функції секретаріату ПК, код та назви об'єктів стандартизації ТК 311 відповідно до ДК004:2008 «Український класифікатор нормативних документів»  (далі - ДК004) згідно з наказом щодо затвердження об'єктів стандартизації ТК 311;

к) номер та назву відповідного міжнародного і регіонального ТК, а також підкомітету, в роботі якого бере участь ТК 311: ISO (активний член (Р-член), спостерігач (О-член)), ІЕС (активний член (Р-член), спостерігач (О-член)), CEN, CENELEC, ETSI, МТК (активний член (Р-член), спостерігач (О-член)), участь у роботі інших міжнародних та регіональних організацій, які здійснюють діяльність у сфері стандартизації, та результат роботи в цих організаціях;

л) кількість колективних та індивідуальних членів ТК 311;

м) інформацію щодо проведених засідань ТК 311, кількості питань, що потребували голосування;

н) інформацію погоджувальних нарад і семінарів;

п) інформацію щодо співпраці та взаємодії з іншими ТК;

р) інші дані щодо діяльності;

с) рекомендації щодо вдосконалення діяльності ТК 311 та наявні проблеми.

9.3 У щорічному звіті інформацію надають за всіма зазначеними вище пунктами і нумерація складників звіту має відповідати нумерації 9.2.

9.4 Звіт підписує голова ТК 311 та відповідальний секретар ТК 311.

9.5 Усі ПК та РГ ТК 311 подають секретаріату ТК 311 такі звітні матеріали:

а) звіт засідання;

б) періодичні звіти про стан роботи, форму та періодичність подання яких встановлює голова ТК 311.

 

Голова ТК 311 « Ціноутворення та                                Директор ТОВ «НВФ «Інпроект»
кошторисне нормування у будівництві»

                                              

 __________________ В.В. Лясковський                                    _________________ І.М. Сіренко