Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Порядок

погодження стандартів організації України з кошторисного нормування у будівництві (СОУ)

Технічним комітетом стандартизації ТК  311

«Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві»

 

Цей Порядок встановлює процедуру погодження ТК 311 проектів СОУ, розроблених підприємствами, організаціями та установами.

 

 

1 Реєстрація звернення щодо погодження проектів стандартів організації України (СОУ).

 

1.1 Замовник або розробник проекту СОУ (далі – замовник) направляє в секретаріат ТК 311 звернення щодо розгляду та погодження проекту СОУ, до якого додається, оформлені відповідно до ДСТУ  1.2:2003 та ДСТУ 1.5:2003:

–        проект СОУ в електронному та паперовому виді з оригіналами підписів на останній сторінці;

–         технічне завдання на розробку СОУ, затверджене замовником СОУ (форма додаток А  ДСТУ 1.2:2003);

             –    пояснювальна  записка до проекту СОУ (додаток Б ДСТУ 1.2:2003);

             –    звід відгуків та пропозицій до проекту СОУ (форма додаток В ДСТУ

                  1.2:2003);     

       –  відомості про розробника стандарту;

             –  відомості про замовника СОУ.

 

1.2 Пояснювальна записка до розрахунку ресурсних елементних кошторисних норм має містити:

–      характеристику об’єкта, опис технологічного процесу з детальним переліком усіх видів робіт та операцій, характеристикою машин , механізмів  та механізованого інструменту, що застосовуються; розрахунки показників норм;

            –    обґрунтування технічної, економічної доцільності розробки стандарту;

            –    відомості про взаємозв’язок проекту стандарту зі стандартами,

                  затвердженими (прийнятими) раніше і чинними в Україні.

  

1.3 Голова ТК 311на протязі одного робочого дня з дня надходження звернення реєструє його та направляє комплект документів на розгляд до секретаріату відповідного підкомітету (далі ПК), або базову організацію відповідного напряму 

Мінрегіону.

                                        

                                            2  Порядок розгляду проектів СОУ

                                                             

2.1 ПК перевіряє повноту отриманого комплекту документів. У випадку наявності зауваження щодо комплектності, ПК повідомляє про це замовника та інформує ТК311.

 

2.2 ПК за результатами опрацювання та усунення замовником, за наявності зауважень щодо комплектності, направляє замовнику проект договору на проведення експертизи проекту СОУ.

 

2.3 Після укладання договору ПК проводить експертизу проекту СОУ у встановлені договором терміни та за результатами готує експертний висновок.

 

2.4 Уразі виявлення під час проведення експертизи проекту  СОУ зауважень, секретаріат відповідного ПК інформує замовника про виявлені помилки для подальшого їх усунення та інформує ТК 311.

 

2.5 ПК після проведення експертизи проекту СОУ направляє експертний висновок замовнику та інформацію ТК311.

 

2.6 У випадку коли під час розгляду проекту СОУ виявлені порушення, що унеможливлюють прийняття такого стандарту, ПК готує експертний висновок щодо неможливості затвердження такого СОУ, який направляє замовнику, та інформує про це ТК311.

 

2.7 Розгляд проекту СОУ у ТК311 здійснюється постійно діючою робочою групою. На засідання якої  запрошуються замовник та розробник СОУ.

 

2.8 Секретар ТК 311 на протязі трьох днів з дня отримання від ПК матеріалів СОУ, у тому числі експертного висновку, направляє їх членам робочої групи на електронну адресу. Голова ТК311 встановлює дату та час засідання робочої групи з питань розгляду проекту СОУ.

 

2.9 На засіданні постійно діючої робочої групи розглядається проект СОУ та приймається рішення щодо його погодження та рекомендації про затвердження.

Рішення оформлюється протоколом. Голова ТК 311 направляє замовнику лист про погодження проекту СОУ з рекомендаціями про його затвердження.

 

2.10 Власник СОУ після його затвердження з метою формування переліку діючих нормативних документів з кошторисного нормування у будівництві та подальшого їх включення до комп’ютерних програм з визначення вартості будівництва направляє до ТК 311 копію наказу про затвердження СОУ.

                                                     

 

 

                                                                                           Додаток 1

                                                                                                 форма

 

Технічний комітет стандартизації ТК 311
«Ціноутворення та кошторисне
нормування у будівництві»

 

РІШЕННЯ

ПРО СХВАЛЕННЯ СТАНДАРТУ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ (СОУ)

 

 

 

     м. ___________                                   « ___ » ___________ 20 __ р.

 

Постійно діючої робочої групоюТехнічного комітету стандартизації ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві» розглянула

 

 

(назва об'єкта експертизи)

розроблений ________________________________________________

 

(назва організації розробника СОУ)

  на підставі експертного висновку ____________

 

(назва відповідного підкомітету ТК 311, номер експертного висновку)

  та Протоколу засідання постійно діючої робочої групи ТК 311 ________________________________

                                                                                  (вказується номер і дата протоколу)

прийняла рішення схвалити та рекомендувати до затвердження стандарт організації

 

(найменування СОУ, найменування організації власника СОУ)

 

 

   Голова ТК 311

«Ціноутворення та

кошторисне нормування

у будівництві»                                                              В. В. Лясковський